Verandaci

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN B2C – VERANDACI B.V.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Verandaci B.V. is een besloten vennootschap gevestigd te Engelseweg 181, 5705 AD te Helmond, welke geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 72852429.

 • Klant is een natuurlijk persoon, niet handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf, welke interesse heeft in of daadwerkelijk producten en/of diensten afneemt van Verandaci B.V.
 • Partijen is het gebruikte term wanneer in deze Algemene Voorwaarden tegelijkertijd zowel VERANDACI als klant wordt bedoeld.
 • Derde partij is elk ander partij welke niet betrokken is bij de overeenkomst tussen partijen.
 • Promotie is een tijdelijke actie met een beperkt en vooraf bepaalde geldigheidstermijn.
 • Aanbod is het kenbaar en naar buiten toe brengen van de goederen en diensten welke geboden worden door VERANDACI.
 • Aanvaarding is het accepteren van het aanbod waardoor er sprake is van een tot stand gekomen overeenkomst.
 • Overeenkomst is de uiteindelijk gemaakte afspraak tussen partijen waar beiden zich aan dienen te houden.
 • Werk is hetgeen (nog te) ontstaan uit de dienst welke Verandaci B.V. levert aan klant.

Met de termen ‘wij’, ‘ons’, ‘zij’, ‘hen’, ‘haar’ of Verandaci B.V, wordt hiermee de onderneming bedoeld als ook diens werknemers. Derde partijen worden hieronder expliciet niet bedoeld.


ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID EN OVEREENKOMST

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen (waaronder begrepen, doch niet gelimiteerd aan, aanbiedingen, promoties, onderhandelingen en overeenkomsten) welke VERANDACI verricht en/of aangaat met de klant. Het aangaan van elk en welk van hiervoor genoemde handeling impliceert de kennis van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en ermee akkoord gaat.
 1. De inhoud van de Algemene Voorwaarden impliceert nimmer dat er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Verandaci B.V. en klant. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Verandaci B.V. een aanbod heeft gedaan en klant dit aanbod accepteert of indien klant een expliciet verzoek indient bij Verandaci B.V. en partijen na het uitbrengen van een offerte door VERANDACI en aanvaarding door klant komen tot een overeenstemming middels vastlegging hiervan in een contract.
 1. De Algemene Voorwaarden zullen te alle tijden gelden als basisregels en/of voorwaarden. Afwijking ervan is alleen mogelijk en van toepassing indien hierbij expliciet bij overeenkomst van is afgeweken.
 1. De klant kan geen beroep doen op uitingen en/of toezeggingen gedaan door derden of door derden die zich voordoen als VERANDACI.
 1. Indien een der bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden deels of volledig buiten werking wordt gesteld, laat dit de overige geldige bepalingen onverlet.
 1. Indien (een deel van) het aanbod door VERANDACI bij wet verboden wordt verklaard in een bepaalde land en/of gebied, zal het aanbod in dat specifiek land c.q. gebied als niet bestaand beschouwd worden.
 1. VERANDACI blijft te allen tijde gerechtigd om de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

ARTIKEL 3 – WEBSITE EN RECLAMEMATERIAAL

 1. De website en reclamemateriaal van VERANDACI betreft algemene informatie omtrent de goederen en/of diensten die zij aanbiedt. VERANDACI heeft alle zorg getracht om een zo goed mogelijke weergeving te geven van aangeboden producten en/of diensten als ook om de inhoud zo compleet, duidelijk en veilig mogelijk te maken, doch kan zij niet garanderen dat de website en reclamemateriaal vrij is van fouten (en malware en/of virussen op de website). Zodra VERANDACI kennis heeft van hetgeen hiervoor vermeld, zal zij direct althans zo spoedig mogelijk trachten dit te corrigeren en/of verhelpen.
 1. VERANDACI is niet aansprakelijk voor welk schade dan ook ontstaan vanwege verkeerd gebruik van haar website of voor hetgeen ontstaan vanwege het doorgaan van gebruik van de website ongeacht een verdachte situatie zich voordoet. VERANDACI kan tevens niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten die zich eventueel voordoen op haar website of reclamemateriaal.
  Tevens ontstaat ook geen aansprakelijkheid voor uitingen en/of opmerkingen gedaan door derden welke gebaseerd zijn op hun eigen mening waarvan de echtheid daarvan niet getoetst kan worden.

 

ARTIKEL 4 – PRIVACY

 1. Alle persoonlijke informatie welke VERANDACI op de website of fysiek verzamelt en verwerkt van en met toestemming van klant, geschiedt met als enige doel om hetgeen klant interesse in heeft getoond of heeft aangeschaft te kunnen verwerken. Indien klant expliciet toestemming heeft verleend, zullen deze gegevens ook gebruikt worden om klant te voorzien van nieuws en updates omtrent VERANDACI en diens goederen en diensten.

 

ARTIKEL 5 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT

 1. De handelsnaam, goederen en/of diensten gevoerd/gebruikt door VERANDACI zijn, althans kunnen beschermd zijn door het Intellectuele Eigendomsrecht op grond van het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht en ook civielrecht, namelijk onrechtmatige daad en slaafse nabootsing. Deze rechten zijn en blijven te allen tijde eigendom van de rechtmatige eigenaar en mag door geen ander dan de eigenaar of aan wie laatstgenoemde toestemming heeft verleend om gebruik te maken van betreffende recht.
 1. Het gebruik van de in lid 1 van dit artikel genoemde rechten in het uiteindelijke werk of op de website en/of reclame-uitingen van VERANDACI impliceert nimmer overdracht of vrije gebruik van deze rechten. Elk ongeoorloofd gebruik zal leiden tot inbreuk van de rechten van de rechtmatige eigenaar.

 

ARTIKEL 6 – DERDE PARTIJ EN VRIJWARING

 1. Teneinde representatief te blijven en/of te kunnen voldoen aan de wensen en eisen van de klant, als ook voor het leveren van haar diensten, kan het mogelijk zijn dat VERANDACI een derde dient in te schakelen voor elk denkbare dienst welke betrekking heeft op en met de onderneming. Klant zal te allen tijde hiervan op de hoogte worden gebracht. Indien klant hiermee akkoord gaat, mits anders aangegeven en/of overeengekomen, zal de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van het werk van deze derde voor diens rekening komen.
 1. Het inschakelen van een derde partij mag niet op onredelijke gronden afgewezen worden. Een onredelijke afwijzing kan leiden tot rechtmatig annulering of ontbinding van de overeenkomst door VERANDACI.
 1. Met het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden, vrijwaart klant VERANDACI van de aansprakelijkheden zoals vermeld in dit artikel.

ARTIKEL 7 – AANBOD EN OFFERTE

 1. VERANDACI behoudt het recht om diens assortiment en dienst te wijzigen en/of aanpassingen door te voeren en/of levering van het goed en/of dienst te beëindigen. Voorts behoudt VERANDACI het recht om omschrijvingen en prijzen aan te passen zonder de klant hiervan op de hoogte te brengen, mits het algemene informatie betreft. Indien het informatie betreft welke betrekking heeft tot een overeenkomst met de klant, zal de klant hier tijdig van op de hoogte worden gebracht.
 1. Indien er sprake is van incorrectheden in het aanbod en offerte van VERANDACI, kan de klant geen beroep doen op enige fouten die overduidelijk zijn omtrent omschrijving en prijs.
 1. VERANDACI behoudt te allen tijde het recht om te weigeren haar diensten te leveren aan klant. Hier zal dan te allen tijde een redelijk en billijke reden ten grondslag liggen.
 1. Een door VERANDACI gedane offerte heeft een beperkte geldigheid. Indien de klant niet binnen de betreffende termijn is ingegaan op dit offerte of dit aanbod niet binnen gestelde termijn accepteert, zal de offerte aflopen en kan de klant na afloop geen beroep meer doen op de inhoud van de offerte.

 

ARTIKEL 8 – PRIJS

 1. De prijzen van VERANDACI worden weergegeven in euro’s en dienen ook in die valuta voldaan te worden.
 1. De prijzen voor diensten van VERANDACI zullen te allen tijde bepaald worden op grond van een op maat gemaakte offerte op basis van de wensen van de klant en de mogelijkheden daartoe.
  Het uiteindelijk te betalen bedrag kan afwijken van hetgeen berekend op basis van de initiële opdracht op grond van meer- of minderwerk. Indien er sprake is van meerwerk, is VERANDACI gerechtigd dit in rekening te brengen bij de klant.
 1. VERANDACI draagt zorg voor een zorgvuldige weergave van prijzen voor de goederen die bij haar afgenomen kunnen worden.
 1. De prijzen zijn te allen tijde aan wijziging onderhevig. Offertes en facturen die al opgesteld zijn op het moment van prijswijziging zijn hiervan uitgezonderd. Indien de wijziging dusdanig is dat het dragen van het verschil door VERANDACI niet redelijk is, zal VERANDACI gerechtigd zijn naar alle redelijkheid dit verschil, althans een deel ervan, bij de klant in rekening brengen. Elke wijziging van de prijs, zal tijdig worden gecommuniceerd.
 1. Het staat VERANDACI vrij om haar prijzen aan te passen vanwege promotionele doeleinden en/of aanbiedingen te doen die te allen tijde gebonden zijn aan een betreffende periode. De klant mag VERANDACI niet houden aan zulks promotie of aanbod buiten de betreffende periode.
 1. Alle weergave van prijzen, voor zowel de diensten als goederen, zijn voorbehouden van typfouten. Indien hier sprake van is, mag de klant zich niet beroepen op de foutieve weergave.

 

ARTIKEL 9 – BETALING

 1. Bij het aanvaarden van een aanbod, althans akkoord op offerte van een te leveren dienst door VERANDACI, dient de klant per direct dertig (30) % van het gefactureerde bedrag voldaan te worden.
  Betaling dient te geschieden bij overmaking van het verschuldigde bedrag op de wijze zoals aangegeven in de factuur.
 1. Indien het een afname betreft van een goed, dient het volledige bedrag te worden voldaan op het moment van bestelling.
 1. Het resterende bedrag dient direct na oplevering voldaan te worden op dezelfde wijze als onder lid 1 van dit artikel.
 1. Het is de klant niet toegestaan om af te wijken van het te betalen overeengekomen bedrag en/of betaalmoment en/of betaalwijze.
 1. Elke levering van goederen en/of diensten, wordt als individueel opdracht beschouwd waardoor enige verrekening door de klant op grond van een mogelijke vordering op VERANDACI wordt uitgesloten.
 1. Indien de klant betaling uitlaat en/of overeengekomen afspraak niet, althans nauwelijks nakomt, is VERANDACI gerechtigd nakoming op te schorten tot op het moment van de nakoming van de verplichtingen door de klant.
 1. Indien er sprake is van meerdere openstaande facturen zal VERANDACI geen nieuwe opdrachten aangaan voor en/of met de klant tot op het moment van voldoening van alle openstaande bedragen.
 1. Enige bezwaren tegen de factuur, althans de hoogte van deze factuur, schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
 1. In het geval dat betaling uitblijft, zal wettelijke rente over het openstaande bedrag verrekend worden en gefactureerd aan de klant. Bij aanhoudende verzuim, ongeacht meerdere ingebrekestellingen aan de klant, is VERANDACI gerechtigd om de vordering uit handen te geven.
  Alle bijkomende kosten waaronder begrepen, doch niet gelimiteerd aan, rente, buitengerechtelijke kosten, proces kosten en eventuele daaruit ontstane schade geleden door VERANDACI, zullen in rekening worden gebracht bij de klant.

 

ARTIKEL 10 – LEVERING EN LEVERINGSVOORWAARDEN GOEDEREN (EXCL. MONTAGE)

 1. Levergebied beslaat Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden), België en tot honderdvijftig (150) kilometer hemelsbreed over de Duitse grens berekend vanaf de vestiging van VERANDACI in Helmond.
 1. Levering zal geschieden op basis van een overeengekomen afleverdatum tussen 07:30 uur en 22:00 uur. Nader specificering van het dagdeel zal niet eerder dan één dag voor de levering worden afgesproken.
 1. VERANDACI zal te allen tijde trachten om te leveren conform afspraak. Indien levering niet mogelijk blijkt te zijn op de overeengekomen dagdeel en/of leveringsdatum zal VERANDACI de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen en een nieuw leveringsmoment met de klant afspreken. Het niet tijdig kunnen leveren, zal geen korting impliceren of aansprakelijkheid op VERANDACI inzake door de klant gederfde en/of geleden schade.
 1. Levering zal geschieden tot de eerste drempel. Indien hiervan op verzoek van de klant wordt afgewezen, gaat de aansprakelijkheid over naar de klant welke vanaf het afwijkingsmoment alle risico zal dragen. Hieronder valt, doch niet gelimiteerd aan, het ontstaan van schade aan het goed en/of aan de bezorger(s). De aansprakelijkheid en het dragen van risico keert weder naar VERANDACI op het moment dat er sprake is van aantoonbare ernstige nalatigheid of opzet door de bezorger(s).
 1. De klant dient bij ontvangst nemen van de goederen deze direct te controleren op enige schade en/of de bestelling op gebreken. Indien hier sprake van is, dient de klant direct VERANDACI in kennis te stellen inzake de schade en/of gebrek middels het voorzien van een omschrijving van de klacht en foto’s.
 1. Het is mogelijk dat de levering in delen zal plaatsvinden. Elke levering mag als afzonderlijke levering beschouwd worden en zal als zijnde in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 11 – UIVOERING DIENST EN OPLEVERING

 1. VERANDACI zal te allen tijde streven om de opdracht binnen veertien (14) dagen uit te voeren. In samenspraak met de klant zal een afspraak worden gemaakt voor de uitvoer.
 1. Indien VERANDACI niet in de gelegenheid is om de dienst uit te voeren op afgesproken datum en/of tijd, zal dit tijdig gecommuniceerd worden. Het verzetten van de afspraak zal geen korting impliceren of aansprakelijkheid op VERANDACI inzake eventueel door de klant gederfde en/of geleden schade.
 1. Het is mogelijk dat VERANDACI derden inschakelt voor deels of volledige uitvoer van de opdracht. Indien een derde wordt ingeschakeld, zal de klant hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. Enige aansprakelijkheid welke voortvloeit uit de handelen en/of nalaten door die derde, zal volledig liggen bij laatstgenoemde.
 1. De klant dient zorg te dragen dat het gebied, waar VERANDACI de dienst zal gaan uitvoeren, gereed en werkbaar is. Indien dit niet het geval is, is VERANDACI genoodzaakt de afspraak te verzetten. In het geval dat specifieke afspraken hieromtrent zijn gemaakt en de klant is deze afspraak niet nagekomen voor een reden en/of omstandigheid dat niet onder overmacht valt, is VERANDACI gerechtigd om het uurloon van haar monteur(s) of kosten van de door haar ingehuurde monteur(s) in rekening te brengen.
 1. Indien de klant zonder gerechtvaardigde gronden de uitvoering afhoudt, zal rente in rekening worden gebracht. Indien betreffende houding aanhoudt, is VERANDACI gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en kosten in rekening te brengen welke verbonden, althans gerelateerd zijn aan het uitblijven van de overeengekomen opdracht.
 1. In het geval uitvoer van de opdracht in samenspraak met de klant in delen plaatsvindt, mag VERANDACI elke deel apart factureren. In dit geval zal VERANDACI de klant hier tijdig van op de hoogte brengen.

 

ARTIKEL 12 – MONTAGE VOORWAARDEN EN GARANTIES

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant tot het kiezen van de inrichting. VERANDACI zal hier slechts van uitwijken in het geval dat het op grond van haar expertise niet verstandig is, althans niet mogelijk is. In het geval VERANDACI een negatief advies geeft en klant persisteert bij haar wensen op grond van door haar moverende redenen, is VERANDACI gerechtigd de opdracht ter plekke te weigeren of alsnog uit te voeren. In het laatste geval komen de risico’s en aansprakelijkheid toe aan de klant voor enige klachten en/of schade die kunnen voortvloeien uit, althans gerelateerd zijn aan de keuzes van de klant.
 1. Het plaatsen van de staanders worden gedaan middels het ingraven daarvan en met 25 kilo snel beton per paal vol gestort of op de bestaande tegels bevestigd.
 1. Regenwaterafvoer zal nimmer door VERANDACI worden gekoppeld aan de riolering of hemelwaterafvoer. Dit zal plaatsvinden middels de regenwaterafvoer net boven de grond uit te laten komen of in de grond met een bocht.
 1. VERANDACI is niet verantwoordelijk voor eventuele lekkages ontstaan aan de goot zijde wegens het overlopen van de goot vanwege het gebrek aan mogelijkheid tot snelle afvoering via de afwatering welke aangesloten is op de hemelwater of riolering.
 1. Montage van verlichting is alleen mogelijk mits er een lichtpunt aanwezig is op de gevel waar de veranda geplaatst zal worden.
 1. De klant heeft vijf (5) jaar garantie op het materiaal en (6) maanden op uitgevoerde kitwerkzaamheden. Garantie vervalt op het moment dat de klant een derde partij werkzaamheden en/of onderhoud laat verrichten aan het door VERANDACI geleverde werk.
 1. De klant behoudt de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van onderhoud.
 2. Er is geen garantie op:

  – heldere platen en spie platen vanwege de hoge risico voor condens en/of water in de platen;
  – polycarbonaat zijwanden en/of polycarbonaat spie indien er condens of water inkomt;
  – schade ontstaan door het uitblijven van onderhoud;
  – werkzaamheden en/of onderhoud uitgevoerd door derde partijen en/of indien betreffende handelingen lijden tot schade en/of beschadiging van de goede werking van de veranda en diens onderdelen;
  – lekkage in geval van stortbui.
  – Regenwaterafvoer kunnen we net boven de grond uit laten komen of in de grond met een bocht, deze wordt NIET gekoppeld aan de riolering hemelwaterafvoer. Mocht de afwatering aangesloten worden op de hemelwater of riolering, zijn wij NIET verantwoordelijk voor lekkages aan de goot zijde wegens het overlopen van de goot omdat het water niet snel weg kan via de hemelwaterafvoer/riolering
 1. Op grond van de in lid 6 van dit artikel weergegeven garantieduur, heeft de klant recht op nazorg. Nazorg heeft alleen betrekking op hetgeen VERANDACI heeft uitgevoerd en niet op aanpassingen door de klant zelf en/of derden.
 1. In het geval de klant nazorg verzoekt voor hetgeen aangepast door een ander dan VERANDACI, staat het laatstgenoemde vrij om op dit verzoek in te gaan. Indien VERANDACI de klant in deze wens tegemoet wil komen, zullen de kosten van de nazorg van werk van derden door de klant zelf gedragen moeten worden. Eventuele aansprakelijkheid, garantie en risico komen allen voor de rekening van de klant zelf.

 

ARTIKEL 13 – EIGENDOMSVOORBEHOUD (RETENTIERECHT)

 1. Elk goed wat door of namens VERANDACI is verstuurd, geleverd, afgegeven, blijft te allen tijde eigendom van VERANDACI tot op het moment dat klant het volledige bedrag voor betreffende goed heeft voldaan als ook elk ander bij VERANDACI openstaande vorderingen.
 1. Hetgeen vermeld onder lid 1 van dit artikel is ook van toepassing voor materiaal gebruikt voor het bouwen van veranda’s voor klant door VERANDACI.

 

ARTIKEL 14 – HERROEPINGSRECHT, RETOURNEREN EN KOSTEN

 1. Herroeping is alleen mogelijk indien klant direct ingaat op het aanbod middels het ondertekenen van de overeenkomst. Indien klant niet direct overgaat tot het aanvaarden van het aanbod doch dit pas later geschied, heeft klant niet de mogelijk om de overeenkomst te herroepen.
 1. Herroeping goederen: Herroeping van de overeenkomst voor aangeschafte product(en) van VERANDACI is mogelijk tot veertien dagen vanaf datum levering van zulks product(en), mits dit is geschied zonder dat het goed in de macht is gebracht van de klant en laatstgenoemde derhalve het goed niet heeft kunnen zien.
 1. Herroeping montage: herroeping van de overeenkomst voor de afgenomen diensten van VERANDACI is mogelijk tot veertien dagen vanaf datum overeenkomst.
 1. Er is sprake van uitsluiting van het herroepingsrecht mits de afgenomen dienst plaats heeft gevonden binnen de herroepingstermijn, oftewel bedenktijd, klant akkoord is gegaan met uitvoering binnen deze termijn en klant schriftelijk expliciet afstand heeft gedaan van diens herroepingsrecht.
 1. Indien de goederen geretourneerd moeten worden vanwege het beroep op herroepingsrecht door de klant, komen de kosten voor retourneren voor de rekening van VERANDACI /de klant. Indien de goederen geleverd zijn buiten Nederland, komen de retourkosten voor de rekening van VERANDACI/de klant.
 1. Buiten het herroepingsrecht is het de klant toegestaan om tijdig te annuleren mits hier een geldige reden aan ten grondslag ligt. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 4 weken voor uitvoer van de overeengekomen dienst.
 1. Indien annulering plaats vindt na 14 dagen voor uitvoer van de overeengekomen dienst, dient de klant alsnog dertig (30) % te voldoen welke verrekend wordt met de al verplichte betaling bijaanvaarding aanbod.
 1. Bij annulering tot 24 uur voor start of tijdens het uitvoeren van de dienst, dienen de volledige kosten voldaan te worden met uitzondering van eventuele kosten die niet meer gemaakt behoevente worden na annulering, waaronder begrepen, doch niet gelimiteerd aan, het tijdens uitvoer nog te bestellen materiaal indien de opdracht doorgang had gevonden, of het inschakelen van een expert welke niet met zekerheid ingeschakeld behoefde te worden tenzij dit nodig zou zijn geweest.
 1. Bij de annuleringskosten wordt het materiaal niet in rekening gebracht met uitzondering van het geval dat speciaal materiaal in opdracht van de klant is besteld en/of indien VERANDACI het materiaal heeft moeten bewerken, in de brede zin van de betekenis. In dit geval worden ook deze kosten naar redelijk in rekening gebracht. Onder in redelijkheid wordt verstaan de beoordeling van de  mogelijkheid om het materiaal alsnog te gebruiken voor andere opdrachten. Indien het materiaal niet meer te gebruiken is, worden de volledige kosten gerelateerd aan dat materiaal in rekening gebracht. Indien het speciaal bestelde materiaal wel gebruikt kan worden voor andere opdrachten doch dat de mogelijkheden hiertoe minimaal zijn, wordt niet het volledige bedrag doch een bedrag naar rato van de kansen alsnog in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 15 – OVERMACHT

 1. Er is sprake van overmacht indien de overmacht situatie niet aan een der partijen is te wijten of aan hen kan worden toegerekend. In het geval van overmacht, dient de overmacht lijdende partij de andere partij direct, althans zo snel mogelijk op de hoogte te brengen op welk manier dan ook gevolgd door een schriftelijke mededeling.
 1. Het is VERANDACI toegestaan om levering van goederen en/of uitvoering van diensten uit te stellen voor zo lang als de overmacht situatie voortduurt. Gedurende de overmacht situatie zal VERANDACI wanneer nodig en mogelijk klant hiervan op de hoogte stellen.
 1. Indien de overmacht situatie dermate lang aanhoudt dat het niet redelijk is om VERANDACI te houden aan de overeenkomst, is het beide der partijen toegestaan om de overeenkomst te beëindigen. Beëindiging dient wel tijdig gecommuniceerd te worden teneinde te beoordeling of beëindiging op dat moment wel rechtvaardig is. Beëindiging is niet rechtvaardig indien de klant op de hoogte wordt gebracht dat levering en/of uitvoering op een specifieke dag weer mogelijk is en voltooid zal worden.

ARTIKEL 16 – KLACHTENREGELING

 1. Indien de klant een klacht heeft inzake een aangeschafte goed(eren) bij of uitgevoerde dienst door VERANDACI, dient de klant de klacht eerst schriftelijk kenbaar te maken bij VERANDACI, voorzien van een onderbouwing en foto’s waar de klacht betrekking op heeft. Naar aanleiding van een beoordeling van de klacht, zal VERANDACI uiterlijk binnen 14 dagen contact op nemen met de klant om de klacht te bespreken. De klacht kan worden ingediend per post of e-mail naar één van de volgende adressen:

  VERANDACI B.V.
  Engelseweg 181
  5705 AD Helmond
  info@verandaci.nl

 1. Indien de klacht spoedeisend is, dient de klant direct telefonisch contact op te nemen met VERANDACI op de volgende nummers: 0031(0)492 77 97 87 . De klant dient zo goed mogelijk mee te werken met omschrijving van het spoedeisend geval teneinde VERANDACI in de gelegenheid te stellen een analyse te maken of er direct gehandeld moet worden of niet.
 1. Indien VERANDACI op basis van de omschrijving van de spoedeisende klacht heeft gehandeld en het geen spoed blijkt te zijn, is het VERANDACI toegestaan om de kosten in rekening te brengen die betrekking hebben op het handelen met urgentie doch niet op de kosten die betrekking zouden hebben op een klacht welke op basis van een analyse als terecht zou worden aangemerkt door VERANDACI.
 1. Indien de klant een gerechtvaardigde klacht heeft, dient VERANDACI in alle redelijkheid de mogelijkheid te krijgen om de onderliggende grond van de klacht te herstellen.
 1. Indien partijen er niet samen uit kunnen komen, heeft de klant de mogelijkheid om diens klacht neer te leggen bij de Geschillencommissie.

ARTIKEL 17 – OPZEGGING EN ONTBINDING

 1. De klant is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen doch dient rekening te worden gehouden met de in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen annuleringstermijn en eventueel daaraan verbonden kosten welke voldaan dient te worden bij late annulering en/of opzegging.
 1. VERANDACI is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien sprake is van geldige gronden hiertoe waaronder begrepen, doch niet gelimiteerd aan, het niet meer in staat zijn de opdracht uit te voeren.
 1. Het door een der partijen niet nakomen van de verplichtingen welke voortvloeien uit de tussen de klant en VERANDACI geldende overeenkomst biedt grond voor ontbinding van de overeenkomst. Ontbinding kan van toepassing zijn voor een deel of gehele overeenkomst. Ontbinding is ook mogelijk indien onmogelijke of onverstandige eisen wordt gesteld aan het eindproduct te leveren en/of bouwen door VERANDACI.

 

ARTIKEL 18 – AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

 1. VERANDACI kan alleen aansprakelijk worden gehouden voor werkzaamheden die zij heeft verricht.
 1. Aansprakelijkheid komt aan beide per partijen toe indoen dit aan beide is toe te kennen en ontslaat de andere partij niet van diens verplichtingen.
 1. Tekortkomingen en/of schade ontstaan aan het werk door eigen toedoen vanwege het zelf doorvoeren van aanpassingen terwijl dit door VERANDACI kon worden gedaan of door aanpassingen die niet mogelijk zijn, of geadviseerd wordt om niet te doen, ontslaat VERANDACI van haar aansprakelijkheid.
 1. Tekortkomingen en/of schade ontstaan het werk uitgevoerd door VERANDACI, welke ontstaan is door werkzaamheden hieraan door een derde partij, ingeschakeld door klant, kan alleen aan die partij worden toegerekend.
 1. Het niet tevreden zijn met het eindresultaat terwijl het werk wel naar behoren is uitgevoerd lijdt niet tot het recht om de overeenkomst te ontbinden als ook niet tot het ontstaan van een recht tot schadevergoeding voor klant.
 1. Indien VERANDACI en klant een korting overeenkomen ter afdoening van een klacht, doet de klant afstand van diens claimrecht hiertoe en is het klant niet toegestaan om hierna alsnog VERANDACI aansprakelijk te stellen voor betreffende klacht als ook niet voor eventuele schade wat hieruit kan voortvloeien.

 

ARTIKEL 19 – TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSFORUM

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten die voortvloeien tussen VERANDACI en klant, is Nederlands recht van toepassing.
 1. De rechter van de arrondissement Oost-Brabant, Rechtbank Eindhoven, kamer van kanton Eindhoven is exclusief bevoegd recht te spreken inzake een juridisch geschil inzake deze Algemene Voorwaarden en overeenkomst aangegaan met VERANDACI.

Inloggen B2B

Hier kunt u inloggen als u een b2b partner van Verandaci bent. Heeft u nog geen account? Deze kunt u hier aanmaken.